Cisplatyna, fluorouracyl i docetaksel w nieresekcyjnym raku głowy i szyi czesc 4

Opóźnienia przekraczające 2 tygodnie wymagały przerwania chemioterapii. Zmniejszenie dawki docetakselu zaplanowano na neutropenię 4 stopnia i jej powikłania, reakcje skórne, podwyższony poziom bilirubiny i zaburzenia czynności wątroby. Modyfikacje dawek cisplatyny dokonano w zakresie obwodowej neurotoksyczności czuciowej i motorycznej, ototoksyczności lub nefrotoksyczności; pacjenci z neurotoksycznością lub ototoksycznością stopnia 3 lub więcej zostali wycofani z badania. Modyfikację dawki fluorouracylu przeprowadzono na zapalenie śluzówki i biegunkę; pacjenci z toksycznymi skutkami klasy 4 zostali wycofani z badania. Oceny
Skuteczność
Odpowiedzi nowotworów oceniano za pomocą kryteriów WHO, które zostały zmodyfikowane w celu uwzględnienia faktu, że radioterapia rozpoczęła się tak szybko, jak to możliwe po zakończeniu chemioterapii. Niektóre odpowiedzi nie zostały ponownie ocenione w 4 tygodnie po ocenie początkowej odpowiedzi.
Bezpieczeństwo
Zdarzenia niepożądane zostały ocenione zgodnie z rozszerzonymi wspólnymi kryteriami toksyczności grupy Clinical Trials National Cancer Institute of Canada, które zostały przyjęte w 1994 r. W celu oceny zachorowalności związanej z chemioterapią i radioterapią. Późne zdarzenia niepożądane związane z radioterapią zostały ocenione zgodnie z kryteriami grupy EatonC Radiation Therapy Oncology. Laboratoryjne dane dotyczące bezpieczeństwa oceniano przed podaniem chemioterapii oraz w pewne dni podczas i po takich terapiach, jak opisano w protokole.
Analiza statystyczna
Badanie miało moc 85%, aby wykryć 50-procentowy wzrost mediany czasu przeżycia wolnego od progresji (15 miesięcy w grupie TPF i 10 miesięcy w grupie PF) dla współczynnika ryzyka równego 0,67. Na podstawie 24-miesięcznego okresu naliczania z 12-miesięczną obserwacją, wymagane było około 260 zdarzeń z całkowitego naliczenia 330 pacjentów (165 na grupę leczoną). Na podstawie przewidywanej utraty 5 do 10% obserwowano łącznie 358 pacjentów. Przy tej liczbie test miał moc 90%, aby wykryć poprawę o 15 punktów procentowych w rocznym współczynniku przeżycia (85% w grupie TPF i 70% w grupie PF).
Dwustronny poziom istotności 0,05 został zastosowany do wszystkich testów. Dane dotyczące czasu do zdarzenia zostały opisane za pomocą krzywych Kaplana-Meiera. Przedziały ufności obliczono na podstawie mediany czasu przeżycia wolnego od progresji i całkowitego czasu przeżycia.15 Odstępy czasu do zdarzenia porównano między grupami z wieloczynnikowym modelem proporcjonalnego hazardu Coxa (analiza pierwotna) i testem log-rank. W analizie wieloczynnikowej do modelu włączono następujące elementy: rodzaj leczenia, lokalizację guza pierwotnego (jamy ustnej, jamy ustnej i gardła lub gardła dolnego), stadium nowotworu, stopień regionalno-węzłowy i ocenę WHO dla stanu sprawności. Do porównania zmiennych odpowiedzi użyto nieskorygowanego testu chi-kwadrat. Dokładny test Fishera posłużył do porównania innych zmiennych binarnych i kategorycznych. Ciągłe pomiary i wyniki porównano z testem Wilcoxona.
Wszystkie analizy skuteczności przeprowadzono w populacji, która miała zamiar leczyć. Pacjentów można było ocenić pod kątem odpowiedzi (zgodnie ze zmodyfikowanymi kryteriami WHO), jeśli wszystkie wyjściowe zmiany chorobowe zostały ocenione co najmniej raz po drugim cyklu chemioterapii za pomocą tej samej metody stosowanej w punkcie wyjściowym
[hasła pokrewne: dyżur aptek malbork, urolog ciechanów, akupunktura cena ]