Cisplatyna i fluorouracyl same lub z docetakselem w raku głowy i szyi cd

Po zakończeniu wlewu cisplatyny fluorouracyl (1000 mg na metr kwadratowy na dzień) podawano w ciągłym 24-godzinnym wlewie przez 4 dni. Pacjenci z grupy PF otrzymywali dożylnie cisplatynę (100 mg na metr kwadratowy), a następnie fluorouracyl (1000 mg na metr kwadratowy na dzień) w postaci ciągłego 24-godzinnego wlewu przez 5 dni. Chemioterapię indukcyjną podawano co 3 tygodnie przez trzy cykle, chyba że wystąpił postęp choroby, niedopuszczalne działanie toksyczne, wycofanie zgody przez pacjenta lub zmniejszenie o mniej niż 25% wielkości guza po cyklu 2. Pacjenci z grupy TPF otrzymali deksametazon, aby zapobiec reakcjom nadwrażliwości związanym z docetakselem, działaniom toksycznym na skórę i zatrzymywaniu płynów, i podawano profilaktycznie antybiotyki począwszy od dnia 5 każdego cyklu przez 10 dni. Pierwotna profilaktyka za pomocą rekombinowanego czynnika stymulującego wzrost kolonii granulocytów była niedozwolona. Chemioradioterapia
Wszyscy pacjenci zostali wyznaczeni do chemio radioterapii rozpoczynającej się 3 do 8 tygodni po rozpoczęciu trzeciego cyklu chemioterapii indukcyjnej (dzień 22 do dnia 56 cyklu 3). Cotygodniowa karboplatyna w obszarze pod krzywą 1,5 była podawana we wlewie dożylnym w ciągu godziny, maksymalnie 7 tygodni w trakcie radioterapii.21-24
Ostateczna lecznicza dawka promieniowania podawana pierwotnemu nowotworowi wynosiła od 70 do 74 Gy, podawana w postaci frakcji 2 Gy dziennie przez 5 dni w tygodniu. Dawka podawana niezwiązanym węzłom chłonnym wynosiła co najmniej 50 Gy. Zaangażowane węzły chłonne otrzymywały od 60 do 74 Gy, w zależności od tego, czy po zakończeniu leczenia wskazano planowe wycięcie szyi. Kontrola jakości radioterapii obejmowała centralną ocenę zarówno podczas rozpoczynania, jak i zakończenia takiego leczenia.
Chirurgia
Operację wykonywano 6 do 12 tygodni po zakończeniu chemioradioterapii u pacjentów, którzy mieli wstępny etap węzłowy N2 i częściową odpowiedź na chemioterapię indukcyjną, chorobę N3 lub resztkową chorobę po chemioradioterapii. Zabieg chirurgiczny był również dozwolony dla pacjentów, którzy nie ukończyli chemioradioterapii i mieli resekcyjną chorobę resztkową w miejscu pierwotnym lub na szyi.
Oceny i wyniki
Otrzymano pełną historię medyczną, a ocenę nowotworu wykonano w punkcie wyjściowym. Odpowiedzi nowotworów oceniano na podstawie oceny klinicznej i badań obrazowych i scharakteryzowano zgodnie ze zmodyfikowanymi kryteriami WHO po cyklach 2 i 3 chemioterapii indukcyjnej, 6 do 12 tygodni po zakończeniu chemioradioterapii oraz podczas wizyt kontrolnych do progresji choroby.
Całkowite przeżycie obliczono od daty randomizacji do daty zgonu; czas przeżycia bez progresji obliczono z randomizacji na progresję lub zgon z dowolnej przyczyny, w zależności od tego, co wystąpiło wcześniej. Pacjenci byli monitorowani co miesiąc w przypadku nawrotu w pierwszym roku, co 2 miesiące w drugim roku, co 3 miesiące w trzecim roku, a następnie co 6 miesięcy aż do śmierci lub cenzurowania danych. Obserwacja zakończyła się po zakończeniu badania (2 lata po randomizacji ostatniego pacjenta).
Działanie toksyczne oceniano co tydzień podczas chemioterapii indukcyjnej, w trakcie i po zakończeniu chemioradioterapii, a następnie w określonych wstępnie określonych odstępach czasu.
[hasła pokrewne: taśma washi allegro, zaproszenia na ślub allegro, poradnia rehabilitacyjna dla dzieci ]