Dodanie dwufazowej, prandialnej lub podstawowej insuliny do terapii doustnej w cukrzycy typu 2 cd

Dla każdej wizyty i kontaktu telefonicznego, pacjenci byli proszeni o wykonanie z wyprzedzeniem trzech profili glukozy kapilarnej (Medisense Optium, Abbott) otrzymanych przed śniadaniem i przed wieczornym posiłkiem dla pacjentów w grupach dwufazowych i podstawowych oraz przed posiłkami i 2 godziny po posiłkach oraz w pora snu w grupie prandialnej. Stosując te odczyty glukozy i zgłaszaną przez siebie hipoglikemię, system zarządzania próbami zasugerował zmiany dawek insuliny, mające na celu wartości przed posiłkami 72 do 99 mg na decylitr (4,0 do 5,5 mmol na litr) i wartości 2 godziny po posiłkach 90 do 126 mg na decylitr (5,0 do 7,0 mmol na litr). Zalecono poranną dawkę podstawową, gdy odczyty glukozy były przed śniadaniem, ale nie przed wieczornym posiłkiem, a kiedy nocna hipoglikemia ograniczała dawki przed snem (szczegółowe informacje znajdują się w Tabeli dodatku dodatkowego, dostępnej wraz z pełnym tekstem tego artykuł na www.nejm.org). Badacze i pacjenci zostali zachęceni do zmiany zalecanych dawek insuliny, jeśli taka zmiana została uznana za odpowiednią, oraz do zmiany dawek między wizytami, jeśli to konieczne. Hipoglikemię zaklasyfikowano jako stopień 1, jeśli pacjent miał objawy z samodzielnie zmierzonym poziomem glukozy we krwi włośniczkowej 56 mg na decylitr (3,1 mmol na litr) lub więcej, stopień 2 (podrzędny), jeśli pacjent miał objawy z samodzielnie zmierzoną glukozą włośniczkową poziom mniejszy niż 56 mg na decylitr lub stopień 3 (większy), jeśli wymagana była pomoc strony trzeciej.
Jeśli wystąpiła niedopuszczalna hiperglikemia (stężenie hemoglobiny glikowanej większe niż 10,0% lub dwie kolejne wartości 8,0% lub więcej) w 24 tygodniu lub po 24 tygodniach leczenia, dodano drugi rodzaj insuliny, a sulfonylomocznik (jeśli pacjent go przyjmował) przerwać. Aspart został dodany wraz z posiłkiem w południe do dwufazowej insuliny, detemir został dodany do insuliny posiłkowej przed snem, a aspart był dodawany trzy razy dziennie z posiłkami do podstawowej insuliny.
Pomiary biochemiczne i kliniczne
Badacze odnotowali wszelkie powikłania cukrzycowe i rasę (zgodnie z doniesieniami pacjentów) na początku badania. Ciśnienie krwi mierzono w punkcie wyjściowym oraz w 24 i 52 tygodniu, obwód w talii w punkcie wyjściowym i po 52 tygodniach i masę ciała we wszystkich wizytach, z wyjątkiem 2 tygodnia. Wskaźnik masy ciała obliczono na początku badania. Kwestionariusz jakości życia, kwestionariusz samooceny 5-wymiarowej grupy EuroQol 12, był podawany w punkcie wyjściowym oraz w 12 i 52 tygodniu.
Mierzono stężenia hemoglobiny glikowanej, żądano ośmiopunktowych profili glukozy, a stosunek albuminy w moczu do kreatyniny obliczono na początku badania i na 12, 24, 38 i 52 tygodnie; poziomy kreatyniny w osoczu mierzono w punkcie wyjściowym oraz w 2, 6, 12, 24, 38 i 52 tygodniu; poziomy lipidów i aminotransferazy alaninowej mierzono w punkcie wyjściowym i po 52 tygodniach. Próbki osocza wysyłano przez nocną warstwę powierzchniową w temperaturze otoczenia do centralnego laboratorium. Hemoglobinę glikowaną mierzono za pomocą wysokosprawnej chromatografii cieczowej (Biorad Variant II, Biorad) (zakres normalny, 4,5 do 6,2%) i insuliny w osoczu za pomocą testu immunoenzymatycznego (Dako). Analizator Olympus AU400 (Olympus Optical) był używany do pomiaru poziomu cholesterolu lipoprotein o niskiej gęstości (zestaw Genzyme, Biostat), cholesterolu o dużej gęstości lipoprotein (zestaw HDL-cholesterol Olympus) i triglicerydów (oksydaza fosforanowo-glicerynowa-p-aminofenazon [ GPO-PAP]); albumina moczowa została zmierzona za pomocą immunoturbidymetrii, kreatyniny w moczu metodą Jaffe i aminotransferazy alaninowej za pomocą kinetycznego testu ultrafioletowego.
Wyniki pierwotne i wtórne
Pierwszorzędowym wynikiem był poziom hemoglobiny glikowanej po roku
[więcej w: zaproszenia na ślub allegro, dyżur aptek malbork, kardiolog ciechanów ]