Paraproteina powiązana z rakiem skierowana przeciwko antygenowi p24 HIV-1 u pacjenta z HIV-1 seropozytywnym ad

Frakcję zawierającą wyeluowane przeciwciało zebrano, zobojętniono w TRIS (1,0 M, pH 8,0, 50 mikrolitrów na mililitr roztworu) i zatężono (1 mg na mililitr w soli fizjologicznej buforowanej fosforanem). Figura 1. Figura 1. Densytometryczne skanowanie elektroforetogramów z żelu agarozowego w surowicy pacjenta, odcieku z kolumny powinowactwa i oczyszczonego na podstawie powinowactwa przeciwciała. Przeprowadzono elektroforezę w żelu agarozowym na surowicy pacjenta przed (Panel A) i po (Panel B) przejście przez zrekombinowaną kolumnę powinowactwa p24; przeprowadzono również na 2 .g eluowanego przeciwciała (Panel C). Piki po lewej odpowiadają albuminie, a te po prawej stronie do paraproteiny. Pojedynczy pasaż przez kolumnę powinowactwa selektywnie obniżał stężenie paraproteiny z 39,2% do 30,0% całkowitego białka surowicy.
Figura 2. Figura 2. Elektroforeza w żelu agarozowym z surowicy pacjenta i oczyszczony z powinowactwa Paraproteina eluowana z rekombinowanej kolumny powinowactwa p24. Ścieżka pokazuje surowicę pacjenta; ścieżka 2, 2 .g eluowanego przeciwciała po migracji z paraproteiną w surowicy; i ścieżki 3 do 7, wyniki po immunofiksacji 2 .g eluowanego przeciwciała dla IgG, IgA, IgM, łańcucha lekkiego . i łańcucha lekkiego ., odpowiednio. Ta analiza wykazała, że paraproteina była z gatunku IgG-.. Pochodzenie oznacza punkt zastosowania próbki.
Figura pokazuje densytometryczne skany elektroforetogramów surowicy pacjenta, odcieku z kolumny i eluowanego przeciwciała. Paraproteina w surowicy wiąże się mierzalnie z kolumną powinowactwa p24, o czym świadczy zmniejszenie stężenia paraproteiny w eluacie z kolumny. Gdy był eluowany z kolumny, immunoadsorbowane przeciwciało było obecne jako pojedyncze pasmo. Immunofixation wykazał, że przeciwciało oczyszczone przez powinowactwo jest pojedynczym gatunkiem IgG-., który wędrował z paraproteiną w surowicy (Figura 2).
Figura 3. Figura 3. Analiza Western błot surowicy pacjenta i wyeluowanego przeciwciała. Próbki surowicy przedstawiono w postaci nierozcieńczonej (linia 1) i w rozcieńczeniach 1:10 (linia 2), 1: 100 (linia 3), 1: 1000 (linia 4), 1: 10 000 (linia 5) i 1: 100 000 (ścieżka 6). W wyższych stężeniach surowica reagowała z wieloma różnymi antygenami gag, pol i env. W rozcieńczeniu 1: 10 000 (linia 5) pozostawał reaktywny z antygenami gag p24 i p55, silniej reagując z p24. Surowica była niereaktywna w rozcieńczeniu 1: 100 000 (ścieżka 6). Analizę Western blot 2 .g i 0,2 .g eluowanego przeciwciała pokazano odpowiednio w ścieżkach 7 i 8, aw obu przypadkach była reaktywność względem antygenów gag p24 i p55, z silniejszą reakcją na p24. Nie było reaktywności z 0,02 .g eluowanego przeciwciała (linia 9).
Analiza Western błot z użyciem wirusa HIV-1 eluowanego przeciwciała w celu określenia jego swoistości wykazała odpowiednio silną i słabą reaktywność wobec antygenów gag p24 i p55. Słabsza reaktywność dla p55 była prawdopodobnie spowodowana reaktywnością krzyżową między pokrewnymi produktami gag genu. Figura 3 pokazuje, że ten wzór odpowiadał tym, które obserwowano, gdy surowica była seryjnie rozcieńczona. Ponadto przeciwciało testowano na reaktywność z wybranymi czynnikami zakaźnymi innymi niż HIV-1; nie reagował z cytomegalowirusem, streptolizyną O, Treponema pallidum lub Toxoplasma gondii
[podobne: terapia psychodynamiczna poznań, olej ryżowy na włosy, invizimals karty allegro ]