Angiografia CT dla potencjalnego ostrego zespolu wiencowego

Litt i in. (Wydanie z 12 kwietnia) informują o skróceniu czasu pobytu w szpitalu o około 7 godzin, gdy stratyfikacja ryzyka choroby wieńcowej została wykonana za pomocą rutynowej angiografii koronarografii (CCTA) równolegle z oceną seryjnego biomarkera, w porównaniu z opracowano strategie kliniczne zainicjowane po wystąpieniu szeregowego ujemnego poziomu biomarkerów. Jednak ta logistyczna przewaga CCTA nastąpiła kosztem większego wykorzystania testów diagnostycznych podczas wizyty indeksu (jeden lub więcej testów u 91% pacjentów w grupie CCTA vs. u 64% pacjentów, którzy otrzymali tradycyjną opiekę). Pośrednie obliczenia na podstawie danych przedstawionych w Tabeli 2 artykułu wskazały, że do 11% pacjentów losowo przypisanych do strategii opartej na CCTA wymagało więcej niż jednego testu diagnostycznego. Sugerowało to możliwą potrzebę kolejnego testu, aby wyjaśnić funkcjonalne znaczenie początkowych wyników CCTA u wybranych pacjentów, znaczenie an atomiczne lub jedno i drugie. Czytaj dalej Angiografia CT dla potencjalnego ostrego zespolu wiencowego

Randomizowane badanie laparoskopowej radykalnej cystektomii z uzyciem robota

Radykalna cystektomia jest standardowym postępowaniem z nieodczastym, inwazyjnym rakiem pęcherza. Leczenie to wiąże się z istotnymi klinicznie powikłaniami okołooperacyjnymi i przedłużonym czasem powrotu do zdrowia u pacjentów z tą chorobą, którzy są zazwyczaj starsi i często mają historię palenia i współistniejące warunki.1,2 Badania retrospektywne wskazują, że chirurgia laparoskopowa wspomagana robotem jest związana ze zmniejszonym ryzykiem powikłań i krótszym pobytem w szpitalu w porównaniu z operacją otwartą, 3 ale danych nie uzyskano z randomizowanych badań. Podajemy wyniki randomizowanego, kontrolowanego badania (numer ClinicalTrials.gov, NCT01076387), którego celem jest ocena, czy laparoskopowa radykalna cystektomia wspomagana robotem wiązałaby się z mniejszą częstością powikłań okołooperacyjnych niż otwarta operacja (z zastosowaniem techniki pozaustrojowego odprowadzania moczu w obu podejściach); protokół badania jest dostępny wra z z pełnym tekstem tego listu na stronie. Pacjenci z rakiem pęcherza moczowego w stadium klinicznym Ta-3N0-3M0 (zgodnie z systemem klasyfikacji przerzutów nowotworów-węzłów chłonnych [TNM] z Amerykańskiego Wspólnego Komitetu ds. Raka i Międzynarodową Unię przeciwko Raka), którzy zostali wyznaczeni do ostatecznego leczenia przy użyciu radykalnej cystektomii rekrutowano w Memorial Sloan Kettering Cancer Center od marca 2010 r. do marca 2013 r. Czytaj dalej Randomizowane badanie laparoskopowej radykalnej cystektomii z uzyciem robota

Spironolakton na niewydolnosc serca z zachowana frakcja wyrzutowa

Leczenie zachowanej niewydolności serca z niewydolnością serca z zastosowaniem testu antagonisty aldosteronu (TOPCAT) opisali Pitt i in. (Wydanie 10 kwietnia) to najnowsze neutralne badanie farmakologiczne dotyczące niewydolności serca z zachowaną frakcją wyrzutową. Podobnie jak w przypadku wcześniejszych przełomowych badań na ten temat, do rekrutacji pacjentów zastosowano kryteria diagnostyczne American College of Cardiology i American Heart Association2 (tj. Kliniczna diagnoza niewydolności serca i frakcja wyrzutowa> 45%). Kryteria te różnią się od bardziej rygorystycznych kryteriów Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, które nakazują dodatkową identyfikację nieprawidłowości rozkurczu rozkurczowego lewej komory.3 Potencjalne znaczenie tej dysproporcji zostały przedstawione przez echokardiograficzne podetapy próbek otrzymanych z kohort zarówno TOPCAT4, jak i Candesartanu w niewydolności serca: Ocena redukcji w śmiertelności i zachowanej chorobowo próbie 5, która wykazała, że 34% i 33% odpowiednie próbki nie kwalifikowałyby się do rozpoznania niewydolności serca z zachowaną frakcją wyrzutową, a następnie włączeniem do badania, gdyby zastosowano kryteria Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Biorąc pod uwagę brak postępów w tej dziedzinie pomimo ponad dekady starań, czy nadszedł czas, aby międzynarodowa społeczność kardiologiczna zgodziła się z definicją niewydolności serca z zachowaną frakcją wyrzutową? Bez tego istnieją wątpliwości co do wyboru odpowiednich pacjentów do badań, a zatem dokładnej oceny skuteczności domniemanych terapii. Czytaj dalej Spironolakton na niewydolnosc serca z zachowana frakcja wyrzutowa

Opieka oparta na protokole wczesnego szoku

W badaniu z protokołem Protokół opieki nad wczesnym wstrząsem septycznym (ProCESS) (wydanie maja) badacze stwierdzili, że oparta na protokole terapia wczesnego ukierunkowanego na cel (EGDT) nie poprawiła wyniku u pacjentów z wstrząsem septycznym. Ponieważ płynoterapia jest niezbędnym składnikiem EGDT, dobrze byłoby wiedzieć, jakie rodzaje płynów były podawane. Podczas pierwszych 72 godzin opieki pacjenci otrzymywali około 6,5 litra płynów dożylnych, a średnie stężenie chlorku w surowicy wynosiło średnio od 100 mmol na litr do 106 do 108 mmol na litr. W niedawnym badaniu 2 podobny wzrost poziomu chlorku w surowicy z 103 do 108,5 mmol / litr po 60 minutach od wlewu 2 litrów 0,9% chlorku sodu u zdrowych uczestników był związany z 40% spadkiem nerkowej prędkości przepływu krwi (mierzone w centymetrach na sekundę) i perfuzji korowej tkanki nerek. Dodatkowe dowody potwierdzają niekorzystny wpływ hiperchloremii na nerki.2-5 Ponieważ takie działania niep ożądane mogły zmodyfikować odkrycia, a ponieważ podanie dużej ilości hiperchloremii 0,9% chlorku sodu jest prawdopodobną przyczyną zgłaszanej hiperchloremii, czy autorzy mogą dostarczyć informacji? o rodzajach podawanych płynów? Hans-Joachim Priebe, MD University of Freiburg, Freiburg, Niemcy hans-joachim. -freiburg.de Nie zgłoszono żadnego potencjalnego konfliktu interesów związanego z tym pismem. Czytaj dalej Opieka oparta na protokole wczesnego szoku

Uwierz w dane

Lepsza opieka nad naszymi pacjentami pochodzi w dużej mierze z badań klinicznych. Takie badania są możliwe ze względu na związek między krytycznie postawionym pytaniem badawczym a altruizmem uczestników pacjentów. Można by zatem pomyśleć, że tłumaczenie wyników badań na działania kliniczne zależy wyłącznie od znaczenia pytania badawczego i jakości danych użytych do udzielenia odpowiedzi. Artykuł Kesselheima i współpracowników w tym wydaniu czasopisma stanowi dowód, że to założenie nie jest całkowicie prawdziwe.1 Artykuł opisuje badania socjologii medycznej dotyczące wykorzystania informacji klinicznych przez internistów. Badacze stworzyli 27 abstraktów opisujących hipotetyczne badania naukowe dotyczące trzech fikcyjnych leków, po jednym dla cukrzycy, hiperlipidemii i dławicy piersiowej. Uczestnikami badania byli losowo wybrani interniści z aktywnymi praktykami ambulatoryjnymi, którzy zgłosili się na ochotnika do udziału w badaniu. Czytaj dalej Uwierz w dane

Globalny widok zdrowia – seria rozwijania

width=525W dzienniku, który dumnie nosi nazwę amerykańskiego regionu krajowego, seria ta pokaże, że lokalna opieka zdrowotna i lokalna opieka zdrowotna są powiązane ze źródłami złego stanu zdrowia w innym miejscu na świecie. Dzisiaj globalne problemy zdrowotne są nie tylko globalne, ale lekcje, spostrzeżenia i nowe rozwiązania dotyczące takich problemów wpływają we wszystkich kierunkach. Seria została oparta na artykułach, które wyjaśniają potrzebę globalnego zdrowia, wyzwania, które należy podjąć, oraz rozwiązania problemów z nim związanych. Znaczenie pojęcia zdrowia na świecie ewoluowało z czasem.2,3. Opracowując tę serię, przyjęliśmy koncepcję globalnego zdrowia jako zdrowie publiczne dla świata . Czytaj dalej Globalny widok zdrowia – seria rozwijania

Nowe dowody na to, że palenie papierosów pozostaje najważniejszym zagrożeniem dla zdrowia

Wszyscy wiedzą, że palenie papierosów jest dla ciebie złe. Większość ludzi w Stanach Zjednoczonych zakłada, że palenie jest w drodze. Ale ponura rzeczywistość jest taka, że palenie nadal wywiera ogromne żniwo na zdrowiu Amerykanów, co udokumentowano w dwóch artykułach w tym wydaniu Journal.1,2 Oba artykuły opisują tendencje umieralności w czasie dla mężczyzn i kobiet w zależności od palenia, oraz oba potwierdzają, że palenie pozostaje ogromnym zagrożeniem dla zdrowia publicznego. Jha i in. zapoznaj się z danymi z amerykańskiego badania ankietowego dotyczącego wywiadu zdrowotnego, w którym wzięło udział 113 752 kobiet i 82 496 mężczyzn w wieku 25 lat lub starszych, z którymi przeprowadzono wywiady w latach 1997-2004. Badacze przeanalizowali wskaźniki i przyczyny zgonu do końca 2006 roku.1 W grupie wiekowej 25 do 79 lat śmiertelność obecnych palaczy obu płci była trzy razy większa niż wśród uczestników, którzy nigdy nie palili. Czytaj dalej Nowe dowody na to, że palenie papierosów pozostaje najważniejszym zagrożeniem dla zdrowia

Wczesna ekspozycja na tiomersal i wyniki neuropsychologiczne

Thompson i in. (Wydanie 27 września) przedstawiają wyniki badań nad wynikami neuropsychologicznymi wczesnej ekspozycji na tiomersal. Jako odrębny członek panelu konsultantów zewnętrznych do tego badania, nie zgadzam się z wnioskiem autorów, że nie ma związku przyczynowego między tiomersalem a funkcjonowaniem mózgu u dzieci. Próbka obejmowała dzieci, które miały najmniejsze szanse na upośledzenie neuropsychologiczne. W szczególności dzieci z problemami wrodzonymi, z porodów mnogich, z niską masą urodzeniową i osób nie mieszkających z biologiczną matką zostały wykluczone. Czytaj dalej Wczesna ekspozycja na tiomersal i wyniki neuropsychologiczne

Choroba wątroby u dzieci

Szybko rozwijająca się dziedzina hepatologii dziecięcej zajmuje się zestawem chorób, które znacznie różnią się od tych, które są poruszane w dziedzinie hepatologii dorosłych. Choroby pediatryczne są zróżnicowaną mieszanką wrodzonych błędów metabolizmu, wrodzonych wad anatomicznych, problemów genetycznych, chorób autoimmunologicznych i nabytych zakażeń. W pediatrii wiek pacjenta jest niezwykle ważny, gdy rozważa się wartości laboratoryjne, obraz kliniczny i terapie. Trzecie wydanie The Liver Disease in Children opisuje te zawiłości z troską i dokładnością w 41 rozdziałach. W dobie łatwego dostępu do najnowszych informacji za pośrednictwem Internetu, cel książki wymaga kontroli. Czytaj dalej Choroba wątroby u dzieci

Wirusowe zapalenie wątroby typu A w porównaniu z immunoglobuliną do profilaktyki poekspozycyjnej ad 6

Przejściowa pozytywna obecność przeciwciał IgM była powszechna. Wśród 102 bezobjawowych biorców szczepionek z prawidłowym poziomem aminotransferazy alaninowej z próbkami, które w 4 tygodniu były IgM-dodatnie, 73 (72%) nie było już IgM-dodatnich w 8 tygodniu. Względna skuteczność środków profilaktycznych
Tabela 3. Tabela 3. Wyniki wśród biorców szczepionki przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A i biorcy immunoglobuliny. Czytaj dalej Wirusowe zapalenie wątroby typu A w porównaniu z immunoglobuliną do profilaktyki poekspozycyjnej ad 6