Testowanie DNA na stolach multitarnych w badaniach przesiewowych jelita grubego i odbytnicy

Tabela 1. Tabela 1. Wyniki testu w dwóch badaniach obejmujących osoby, które prześwietlają kolonoskopię w Stanach Zjednoczonych i Niemczech. Imperiale i in. (Wydanie 3 kwietnia) raportuje wyższą czułość i niższą swoistość przy użyciu testowego testu DNA na stołach wielonarodowych niż za pomocą komercyjnego testu immunochemicznego w kale (FIT, OC FIT-CHEK, Polymedco) do wykrywania nowotworów jelita grubego u uczestników, którzy poddawani są badaniu przesiewowemu w kolonoskopii. Czułość i specyficzność FIT zależy od konkretnej wartości odcięcia użytej do określenia dodatniego wyniku testu. Aby porównać wydajność diagnostyczną, pomocne jest zastosowanie poziomów odcięcia zapewniających podobną specyficzność. Oceniliśmy podobne FIT (OC-SENSOR, Eiken Chemical) u uczestników poddanych badaniu przesiewowemu kolonoskopii w Niemczech.2 Dostosowanie wartości granicznej FIT w naszym badaniu w celu uzyskania tej samej swoistości, co w pr zypadku FIT stosowanego przez Imperiale et al. (94,9%) wskazało zasadniczo równoważne wyniki FIT w obu badaniach (tabela 1). Dostosowanie wartości odcięcia w celu uzyskania swoistości podobnej do tej opisanej w teście DNA stolca wielogałęziowego, stosowanym przez Imperiale et al. (86,6%) spowodowało, poza pewnymi zmianami, które mogą być losowe, bardzo podobne wrażliwości dla obu testów (tabela 1). Podsumowując, wyniki te sugerują, że wysokie czułości zgłaszane w teście DNA na stołku multitarnym można uzyskać przy podobnej swoistości i znacznie niższych kosztach z użyciem FIT. Hermann Brenner, MD, MPH Simone Werner, mgr inż. Hongda Chen, mgr inż. Niemieckie Centrum Badań nad Rakiem, Heidelberg, Niemcy Niemieckie Centrum Badań nad Rakiem zgłasza otrzymanie wsparcia od Eiken Chemical na testowanie OC-SENSOR. Nie zgłoszono żadnego innego potencjalnego konfliktu interesów związanego z tym pismem. 2 Referencje1. Imperiale TF, Ransohoff DF, Itzk owitz SH, i in. Testowanie DNA na stołku multitarnym w badaniach przesiewowych w kierunku raka okrężnicy i odbytnicy. N Engl J Med 2014; 370: 1287-1297 Bezpłatny, pełny tekst Web of Science Medline 2. Brenner H, Tao S. Doskonałe wyniki diagnostyczne testów immunochemicznych z kałem na obecność hemoglobiny w porównaniu bezpośrednim z badaniem krwi w kale opartym na gwajakach na 2235 uczestników badania przesiewowego w kolonoskopii. Eur J Cancer 2013; 49: 3049-3054 Crossref Web of Science Medline Podejście przyjęte przez Imperiale et al. doniesienie o wynikach dużego badania porównującego powszechnie przyswajalną metodę FIT z testem DNA ze stolca wielopunktowego w populacji o średnim ryzyku raka okrężnicy i odbytnicy nie oddaje, naszym zdaniem, informacji, które są istotne dla oceny roli testów przesiewowych. Liczba osób, które powinny być poddane badaniu przesiewowemu, nie ma znaczenia, jeśli koszt i częstotliwość badań przesiewowych nie są zna ne w obu testach. Liczba osób, które musiałyby zostać skierowane do kolonoskopii na podstawie pozytywnych wyników testu w celu wykrycia jednego zaawansowanego nowotworu (który jest faktycznie niższy dla FIT niż dla DNA kału), pozwoliłaby na porównanie dwóch metod, opartych na tej samej jednostce koszt, nawet jeśli może się różnić w poszczególnych jurysdykcjach. Ekstrapolacja wyników do populacji 10 000 osób poddawanych badaniom przesiewowym nie uwzględnia spodziewanej liczby nieodpowiednich próbek, która była wyższa w teście z DNA kału (6,2%) niż w przypadku FIT (0,3%). Tabela 1. Tabela 1. Ekstrapolacja wyników na populację 10 000 osób poddawanych badaniom przesiewowym za pomocą testu DNA na stołku multitarnym i FIT. Tabela 1, oparta na zgłoszonych częstości występowania, szacunkach wrażliwości oraz wskaźnikach nieodpowiednich próbek i dodatnich wyników, zapewniałaby bardziej odpowiedni obraz porównawczy oczekiwanego efektu badania prze siewowego. Carlo Senore, MD Nereo Segnan, MD, MPH Piemontskie Centrum Referencyjne Epidemiologii i Zapobiegania Nowotworom, Turyn, Włochy Carlo. to Nie zgłoszono żadnego potencjalnego konfliktu interesów związanego z tym pismem. Imperiale i współpracownicy oceniają zastosowanie testu DNA z jednokrotnym zastosowaniem testowego DNA na badanie przesiewowe w kierunku raka okrężnicy i odbytu oraz porównują jego charakterystykę wydajności z wynikami testu FIT. Dwie ważne kwestie wymagają dalszej dyskusji. Po pierwsze, badacze stosowali wartość graniczną FIT wynoszącą 100 ng hemoglobiny na mililitr buforu (co odpowiada 20 ?g hemoglobiny na gram odchodów) zamiast niższej wartości granicznej; może to tłumaczyć obniżoną wrażliwość FIT (73,8%) na raka jelita grubego w ich badaniu. Niedawno nasz systematyczny przegląd i metaanaliza pokazały, że FIT o wartości odcięcia poniżej 20 ?g na gram miały czułość 89%, a swoistość 91% dla raka jelita grube go w bezobjawowej populacji o średnim ryzyku.2 Po drugie, ogólna dodatnia wartość testu DNA na kale była wyżs [więcej w: diabetolog, kardiologia kielce, Gastrolog ]

[patrz też: maszyny stolarskie używane allegro, olej ryżowy na włosy, dyzury aptek malbork ]