Cisplatyna i fluorouracyl same lub z docetakselem w raku głowy i szyi czesc 4

Zastosowaliśmy kryteria Common Toxicity Criteria (wersja z 1994 r.) Grupy Clinical Trials z National Cancer Institute of Canada oraz kryteria Grupy Onkologicznej Radioterapii EORTC w zakresie ostrych i późnych toksycznych skutków promieniowania. Analiza statystyczna
Badanie miało moc 91% na wykrycie współczynnika ryzyka śmierci 0,65 na podstawie założonego medianowego przeżycia wynoszącego 43 miesiące w grupie TPF i 28 miesięcy w grupie PF, z użyciem dwustronnej logarytmicznej oceny test na poziomie istotności 0,05. Wymagana była minimalna obserwacja trwająca 24 miesiące i łącznie 227 zdarzeń. Maksymalnie 250 pacjentów na grupę zostało zrekrutowanych przy założeniu, że 15% wypadłoby wcześnie lub straciło czas na obserwację.
Hipoteza zerowa o braku różnic w przeżywalności bez progresji między grupami badanymi została przetestowana przy użyciu testu log-rank przy dwustronnym poziomie istotności 0,05. Czytaj dalej Cisplatyna i fluorouracyl same lub z docetakselem w raku głowy i szyi czesc 4

Cisplatyna i fluorouracyl same lub z docetakselem w raku głowy i szyi ad

Wyniki badania Vermorkena i wsp. są zgłaszane w tym wydaniu czasopisma. Poniżej przedstawiamy wyniki badania TAX 324. Metody
Pacjenci
Pacjenci z mierzalnym, nierozciętym, histologicznie potwierdzonym stadium III lub IV raka płaskonabłonkowego jamy ustnej, krtani, ustnej części gardła lub jamy nosowej gardła byli kwalifikowani, jeśli nowotwór uznano za nieresekcyjny (z powodu utrwalenia nowotworu, zajęcia nosogardła, lub utrwalone węzły chłonne) lub niskiej chirurgicznej zdolności do leczenia na podstawie zaawansowanego stopnia zaawansowania nowotworu (3 lub 4) lub stadium regionalnego (2 lub 3, z wyjątkiem T1N2), lub jeśli pacjent był kandydatem do zachowania narządów. Pacjenci musieli mieć co najmniej 18 lat, a stan zdrowia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wynosił 0 lub 1, a także odpowiedni szpik kostny, wątroba i czynność nerek. Czytaj dalej Cisplatyna i fluorouracyl same lub z docetakselem w raku głowy i szyi ad

Cisplatyna, fluorouracyl i docetaksel w nieresekcyjnym raku głowy i szyi czesc 4

Opóźnienia przekraczające 2 tygodnie wymagały przerwania chemioterapii. Zmniejszenie dawki docetakselu zaplanowano na neutropenię 4 stopnia i jej powikłania, reakcje skórne, podwyższony poziom bilirubiny i zaburzenia czynności wątroby. Modyfikacje dawek cisplatyny dokonano w zakresie obwodowej neurotoksyczności czuciowej i motorycznej, ototoksyczności lub nefrotoksyczności; pacjenci z neurotoksycznością lub ototoksycznością stopnia 3 lub więcej zostali wycofani z badania. Modyfikację dawki fluorouracylu przeprowadzono na zapalenie śluzówki i biegunkę; pacjenci z toksycznymi skutkami klasy 4 zostali wycofani z badania. Oceny
Skuteczność
Odpowiedzi nowotworów oceniano za pomocą kryteriów WHO, które zostały zmodyfikowane w celu uwzględnienia faktu, że radioterapia rozpoczęła się tak szybko, jak to możliwe po zakończeniu chemioterapii. Czytaj dalej Cisplatyna, fluorouracyl i docetaksel w nieresekcyjnym raku głowy i szyi czesc 4

Zaburzenia metaboliczne mózgu w zaburzeniach układowych

Optymalna funkcja mózgu wymaga stabilnego środowiska metabolicznego. Systemy zewnątrzrackie dostarczają niezbędnych składników odżywczych, usuwają produkty metaboliczne i chronią mózg przed nagłymi perturbacjami metabolicznymi. Nie jest zatem zaskakujące, że takie schorzenia jak niewydolność wątroby lub nerek, przyjmowanie substancji toksycznych lub obecność dziedzicznych lub nabytych zaburzeń metabolicznych często powodują dysfunkcję mózgu i encefalopatię. Arieff i Griggs (odpowiednio internista i neurolog), którzy od dawna interesują się zaburzeniami układu nerwowego, zaprosili międzynarodową grupę specjalistów do wnoszenia rozdziałów jako pomoc dla lekarzy z zakresu medycyny wewnętrznej i neurologii w diagnozie oraz leczenie stanów medycznych, które mogą niekorzystnie wpływać na układ nerwowy. Rozdział wprowadzający, autorstwa samych redaktorów, odpowiednio zajmuje się diagnostyką neurologiczną u pacjentów z encefalopatią metaboliczną, a także z ogólnymi aspektami metabolizmu mózgu, funkcją bariery krew-mózg i regulacją kwasowo-zasadową w ośrodkowym układzie nerwowym. Czytaj dalej Zaburzenia metaboliczne mózgu w zaburzeniach układowych

Wczesne rozpoznawanie raka wątrobowokomórkowego w oparciu o zmienione profile alfa-fetoproteiny ad 6

Te dwa markery były wyrażane niezależnie u pacjentów z marskością wątroby i rakiem wątrobowokomórkowym, a ich łączne stosowanie dawało czułość 73 procent w przypadku raka wątrobowokomórkowego. Wyniki te są podobne do tych opisanych przez Taketa i wsp. [24], chociaż czułość była nieco mniejsza w naszym badaniu. Różnica była prawdopodobnie spowodowana różnicami w stadium raka wątrobowokomórkowego, ponieważ badanie Taketa et al. obejmowało więcej pacjentów z zaawansowanym rakiem wątrobowokomórkowym. Czytaj dalej Wczesne rozpoznawanie raka wątrobowokomórkowego w oparciu o zmienione profile alfa-fetoproteiny ad 6

Paraproteina powiązana z rakiem skierowana przeciwko antygenowi p24 HIV-1 u pacjenta z HIV-1 seropozytywnym

Spektrum zaburzeń hematologicznych i immunologicznych w zakażeniu ludzkim wirusem upośledzenia odporności typu (HIV-1) jest szerokie 1,2. Chociaż częstość nowotworów związanych z komórkami B jest zwiększona, opisano stosunkowo niewiele przypadków szpiczaka mnogiego. Istnieją jednak doniesienia o pacjentach, u których paraproteiny w surowicy występują w postaci pojedynczych lub oligoklonalnych prążków5-11. Te paraproteiny były wcześniej uważane za część bujnej poliklonalnej reakcji na HIV-110, 11. W niniejszym raporcie opisujemy pacjenta HIV-1-dodatniego ze szpiczakiem, którego paraproteina IgG-. Czytaj dalej Paraproteina powiązana z rakiem skierowana przeciwko antygenowi p24 HIV-1 u pacjenta z HIV-1 seropozytywnym

Wpływ suplementacji diety na długołańcuchowe kwasy tłuszczowe n-3 u pacjentów z łuszczycą ad

Każda kapsułka zawierała również 3,6 IU alfa-tokoferolu jako przeciwutleniacza28. Pacjentów badano przed badaniem, a następnie co miesiąc przez tego samego lekarza. Rumień, infiltrację, złuszczanie i obszar skóry były oceniane oddzielnie dla głowy, tułowia, ramion i nóg, a te wyniki były pomnożone przez odpowiadający procent powierzchni całego ciała (np. 10 procent dla głowy ) i zsumowany w celu uzyskania wyniku na obszarze łuszczycy i wskaźniku ciężkości29. Wybrany obszar 10 cm2 reprezentujący płytkę z umiarkowanym do ciężkiego zaangażowaniem oceniano osobno pod kątem rumienia, infiltracji i skalowania według czteropunktowej skali. Czytaj dalej Wpływ suplementacji diety na długołańcuchowe kwasy tłuszczowe n-3 u pacjentów z łuszczycą ad

Populacyjna ocena choroby inwazyjnej z powodu Streptococcus grupy B u dorosłych osób dorosłych ad

Przeanalizowano kompletne dane kliniczne i laboratoryjne wszystkich mężczyzn i kobiet niebędących w ciąży z inwazyjną chorobą Streptococcus grupy B. Do obliczeń częstości wykorzystano dane dotyczące populacji uzyskane ze spisu z 1990 roku. W celu oszacowania ryzyka względnego częstość występowania cukrzycy swoistej dla wieku uzyskano z Departamentu Zasobów Ludzkich Gruzji i raportu z nadzoru cukrzycy wydanego przez Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom17. Obliczyliśmy częstość występowania raka w Atlancie, dostosowując częstość występowania raka w metropolii Atlancie w 1990 r. (Dane dostarczone przez American Cancer Society Tumor Registry), wykorzystując stosunek krajowej częstości występowania raka (opisana przez National Cancer Institute) 18 do zachorowalność na raka w Stanach Zjednoczonych w 1990 r. Czytaj dalej Populacyjna ocena choroby inwazyjnej z powodu Streptococcus grupy B u dorosłych osób dorosłych ad

Eradykacja Helicobacter pylori w nawracającej chorobie wrzodowej dwunastnicy

Hentschel i in. (Wydanie 4 lutego) omawia wpływ ranitydyny i amoksycyliny z metronidazolem na eradykację Helicobacter pylori i nawrót choroby wrzodowej dwunastnicy. Wnioskują, że połączenie amoksycyliny i metronidazolu jest bardzo skuteczne w zwalczaniu H. pylori i że ta korzyść nie jest związana z żadnym bezpośrednim działaniem dwóch środków przeciwdrobnoustrojowych na błonie śluzowej żołądka i dwunastnicy. Autorzy nie komentują możliwej roli ranitydyny w powodzeniu tego leczenia. Czytaj dalej Eradykacja Helicobacter pylori w nawracającej chorobie wrzodowej dwunastnicy

Demencja i starzenie się: etyka, wartości i opcje polityczne

Demencja stanowi ogromny problem etyczny dla społeczeństwa amerykańskiego i innych społeczeństw i kultur na świecie. Starzy to najszybciej rosnący segment naszej populacji, a demencja jest alarmująco rozpowszechniona w tej grupie. Najczęstsze demencje są nieuchronnie śmiertelne po trwającej dekadę lub więcej postępującej degradacji intelektualnej i fizycznej. Ogromna większość pacjentów z demencją spędza ostatnie lata w domach opieki, położonych w łóżku, nietrzymających moczu, niezdolnych do rozpoznania członków rodziny i nieświadomych nawet własnej tożsamości. Kwestie, które pacjenci ci podnoszą, są skrajnymi wersjami problemów, z jakimi obecnie borykamy się w wielu obszarach naszego systemu opieki zdrowotnej – priorytetyzacja i racjonowanie opieki, kompetencja w podejmowaniu decyzji dotyczących zdrowia osobistego oraz rola ekonomii w kształtowaniu polityki opieki zdrowotnej. Czytaj dalej Demencja i starzenie się: etyka, wartości i opcje polityczne